Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại Việt Nam
The forest and farm facility in Vietnam

Chào mừng tới

Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại Việt Nam


Giới thiệu chương trình FFF Việt Nam


Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) là một chương trình gồm nhiều nhà tài trợ, nằm trong Phân ban Kinh tế, Chính sách và Sản phẩm rừng thuộc Ban Lâm nghiệp của Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) và được quản lý bởi một cơ chế đối tác giữa FAO, Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN).

Hội Nông dân Việt Nam là đối tác chính để thực hiện Chương trình FFF. Với mục tiêu nhằm giúp hộ gia đình sản xuất trang trại và rừng, đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn; sinh kế và thu nhập của họ được cải thiện và đảm bảo ổn định từ sản xuất trang trại và quản lý rừng bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo.


phần mềm quản lý dữ liệu


Phần mềm quản lý dữ liệu thông tin của Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại tại Việt Nam là tập hợp dữ liệu thông tin có cấu trúc về nội dung và kết quả các hoạt động đã và đang thực hiện của chương trình. Các thông tin được liên hệ với nhau, được lưu trữ trong máy tính, được chia sẻ và sử dụng đáp ứng đồng thời yêu cầu của các nhà quản lý, các bên sử dụng trong quá trình tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá và nghiên cứu chính sách...

Phần mềm này được xây dựng để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin của Chương trình FFF nhằm tăng cường năng lực thực hiện và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ rừng và trang trại tại Việt Nam. Đồng thời, hướng đến sự công khai, dân chủ, công bằng và minh bạch trong lĩnh vực xây dựng và quản lý dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn.


Ban quản lý Trung ương Chương trình FFF Việt Nam


Ông Nguyễn Xuân Định

UVBTV Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Giám đốc Chương trình FFF

Vũ Lê Y Voan

Phó giám đốc Chương trình FFF

Ông Phạm Tài Thắng

Trợ lý Chương trình FFF