Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại Việt Nam
The forest and farm facility in Vietnam

Bản tin FFF


GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRONG LÂM NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
2018-12-06 10:32:34

Tại Việt Nam, các mô hình Hợp tác xã (HTX) đang được xem như là một giải pháp hữu hiệu để tổ chức quản lý sản xuất trong lĩnh vực lâm nghiệp, bởi vì chi phí thấp và thủ tục đơn giản để xây dựng và vận hành tổ chức. Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thúc đẩy HTX lâm nghiệp phát triển. Tuy nhiên, phát triển HTX lâm nghiệp vẫn còn rất nhiều thách thức, bởi nhiều chính sách vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của các HTX lâm nghiệp trong thực tế.

Tác giả: Ths. Phạm Thế Tấn (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam)
1. Đặt vấn đề
          Phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là phát triển Hợp tác xã (HTX) là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Chủ trương này đã được thể hiện rõ ràng và cụ thể trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và trong nhiều văn bản nghị quyết của Đảng và Chính Phủ.
          Trong thời gian qua, đã có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ được ban hành để khuyến khích và thúc đẩy Hợp tác xã phát triển, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định tổ chức sản xuất và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, các mô hình sản xuất theo hình thức Hợp tác xã đang được xem như là một giải pháp hữu hiệu trong việc tổ chức quản lý sản xuất hiện nay, bởi chi phí thấp và thủ tục tương đối đơn giản trong quá trình xây dựng và vận hành. HTX lâm nghiệp ngày càng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp vật tư đầu vào (giống, phân bón) và dịch vụ đầu ra (thu mua nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm gỗ) cho các thành viên và cung ứng các dịch vụ sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp ra bên ngoài. Mặc dù trên thực tế số lượng HTX hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp ở nước ta chiếm số lượng nhỏ (151 HTX lâm nghiệp, năm 2015) nhưng đã và đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn các mô hình hoạt động có hiệu quả cao, chất lượng tổ chức sản xuất ngày càng hoàn thiện và có khả năng đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đó là việc tổ chức sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và phù hợp với các yêu cầu VPA/FLEGT trong tương lai… Tuy nhiên, phát triển HTX lâm nghiệp trong thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Bên cạnh một số ít HTX hoạt động hiệu quả cao mang lại lợi ích cho HTX và các thành viên, thì đa phần các HTX còn lại có chất lượng hoạt động yếu, hiệu quả thấp và ít có tính cạnh tranh (Bộ NN& PTNT, 2014).
          Từ năm 2012, cả nước thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong các giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp có giải pháp phát triển HTX và thúc đẩy hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình. Nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX lâm nghiệp đã được thực hiện. Nhiều HTX đã được hưởng các hỗ trợ từ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, nhiều chính sách vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu của các HTX lâm nghiệp trong thực tế.
          Bài viết này mong muốn đề cập đến thực trạng phát triển các HTX lâm nghiệp và thông qua kinh nghiệm thực thi chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm tìm kiếm một số giải pháp chính sách cấp bách và khả thi để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các HTX lâm nghiệp tại Việt Nam trong thời gian tới.
2. Khái niệm, bản chất HTX
          Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA, 1995) định nghĩa : “Hợp tác xã là một hiệp hội độc lập gồm các cá nhân tự nguyện cùng tập hợp lại để đáp ứng những nguyện vọng và nhu cầu chung về kinh tế, xã hội và văn hóa thông qua một hoạt động kinh doanh dựa trên vốn chủ sở hữu tập thể và quyền lực được thực thi một cách dân chủ”. Định nghĩa này cho thấy: (i) HTX là tổ chức do các thành viên cùng sở hữu, cùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do HTX tạo ra; (ii) HTX là tổ chức trong đó thành viên vừa là chủ sở hữu, vừa là người tham gia vào các hoạt động do HTX triển khai; (iii) Mục đích tối thượng của HTX không phải là tối đa hoá lợi nhuận, mà để đáp ứng tốt nhất nhu cầu và lợi ích của thành viên khi tham gia HTX.
          Tại Việt Nam, Luật HTX năm 2012 (khoản 1, điều 3) định nghĩa: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã”. Bản chất hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012 phù hợp với định nghĩa, các giá trị và nguyên tắc HTX đã được Liên minh Hợp tác xã Thế giới (ICA) đã đề ra. Theo đó, định nghĩa HTX phù hợp với thông lệ quốc tế thể hiện qua các điểm: (i) gia nhập tự nguyện; (ii) quyền lực bình đẳng giữa các thành viên; (iii) ưu tiên phục vụ đáp ứng nhu cầu của thành viên; (iv) tự chủ và độc lập.
3. Thực trạng quản lý và hoạt động của HTX trong lâm nghiệp
          Về số lượng và hình thức tổ chức: Theo số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT, tính đến tháng 11/2015 cả nước có 151 HTX lâm nghiệp trong tổng số 10.897 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, còn lại chiếm đa số là các HTX kinh doanh tổng hợp (chiếm 74,25%). Hầu hết các HTX lâm nghiệp được tổ chức hoạt động và quản lý theo mô hình 1 bộ máy (chưa chuyển đổi sang mô hình HTX 2 bộ máy như quy định của Luật HTX năm 2012). Hình thức tổ chức quản lý theo mô hình 1 bộ máy gồm có: Ban quản trị thường có 3 người  (01 chủ nhiệm HTX phụ trách chung, 01 Phó chủ nhiệm và 01 ủy viên) và Ban Kiểm soát HTX thường có 2 người. Bộ máy giúp việc cho Ban quản trị gồm có kế toán, thủ quỹ, các tổ dịch vụ. Đa số các HTX đều bố trí 1 kế toán là thành viên HTX, tuy nhiên, nhiều HTX chỉ thuê kế toán theo thời vụ do HTX không có nhiều hoạt động hoặc không có đủ kinh phí để trả lương. Những HTX thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, dịch vụ thường bố trí thêm tác tổ, đội sản xuất, câu lạc bộ hoặc các tổ hợp tác trực thuộc HTX để thuận tiện cho quá trình điều hành HTX.
          Về trình độ cán bộ quản lý:  Theo kết quả báo cáo của Cục KTHT&PTNT, Bộ NN&PTNT (năm 2014): chỉ có 11,3% cán bộ trong Ban quản trị HTX có trình độ cao đẳng, đại học; chỉ có 12% chủ nhiệm HTX có trình độ đại học; và đa số cán bộ quản lý HTX chưa qua tập huấn nghiệp vụ chuyên môn trước khi đảm nhiệm các vị trí quản lý HTX. Có thể nói, hầu hết trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ HTX lâm nghiệp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong điều kiện kinh tế thị trường đòi hỏi trình độ tổ chức sản xuất cao.
          Về tài sản của HTX: Các loại tài sản có giá trị của HTX chủ yếu gồm: trụ sở làm việc; đất đai, công trình hạ tầng được giao quản lý, sử dụng (hồ, đập, trạm bơm, kênh mương nội đồng, ao hồ); phương tiện vận tải và trang thiết bị máy móc (máy bơm, thiết bị văn phòng); nhà xưởng, kho chứa... Giá trị tài sản của hầu hết các HTX rất thấp, trong đó nhiều tài sản không có chứng nhận quyền sử dụng, không có khả năng thế chấp nên HTX gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận với tín dụng, nhất là tín dụng thương mại có thế chấp.
          Về hoạt động cung cấp dịch vụ: Bên cạnh một số hoạt động dịch vụ công như khuyến lâm, bảo vệ thực vật, phòng chữa cháy thì các HTX lâm nghiệp còn trực tiếp cung cấp dịch vụ SXKD, các hoạt động chủ yếu gồm: cung ứng vật tư đầu vào (giống, phân bón, thuốc BVTV,…); tổ chức cung ứng dịch vụ làm đất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; cung ứng nhân công lao động... Gần như tất cả các HTX lâm nghiệp vừa cung ứng dịch vụ cho các thành viên, vừa cung cấp dịch vụ ra bên ngoài. Theo kết quả điều tra của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT năm 2015, số HTX có tỷ lệ cung cấp sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài có giá trị dưới 32% theo đúng quy định của Nghị định 193/2013/NĐ-CP là 63,6% tổng số HTX; còn lại 36,4% HTX có giá trị sản phẩm dịch vụ cung ứng ra bên ngoài lớn hơn 32% (chưa đạt được yêu cầu của Nghị định 193/2013/NĐ-CP). Kết quả khảo sát thực tế của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT cũng chỉ ra việc đưa ra quy định về tỷ lệ sản phẩm dịch vụ cung ứng ra bên ngoài nhỏ hơn 32% theo đúng quy định của Nghị định 193/2013/NĐ-CP đã gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của HTX, vì các HTX chỉ có thể đảm bảo quy mô hoạt động và nâng cao hiệu quả tài chính khi được cung cấp dịch vụ ra bên ngoài.
4. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX trong lâm nghiệp
          Về chính sách ưu đãi tín dụng: Theo kết quả điều tra của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT năm 2015, các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp được vay vốn tín dụng là rất thấp, chỉ có khoảng 6,7% HTX tiếp cận được nguồn vốn vay tín dụng. Các HTX thường chỉ nhận được các khoản tín dụng nhỏ, ngắn hạn từ các ngân hàng thương mại. Mặc dù Nghị định 41/2010 cho phép các ngân hàng thương mại cho HTX vay tín chấp đến mức 500 triệu đồng/HTX, tuy nhiên trên thực tế các HTX thường khó vay được vốn từ các ngân hàng thương mại bởi một số lí do cơ bản sau: HTX hoạt động kém hiệu quả, lợi nhuận thấp; HTX không có tài sản thế chấp hoặc giá trị tài sản rất thấp; HTX thiếu phương án sản xuất kinh doanh khả thi (khả năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh không rõ ràng do năng lực của cán bộ yếu kém)… Mặc dù đã có một số HTX được vay vốn ở Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với lãi suất ưu đãi, thủ tục và điều kiện vay đơn giản nhưng quy mô vốn của Quỹ hiện nay rất nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của các HTX (cả nước có khoảng 30 tỉnh/thành phố thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX do Liên minh HTX cấp tỉnh quản lí).
          Về chính sách ưu đãi giao đất, cho thuê đất đai: Kết quả điều tra của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT năm 2015 đã chỉ ra: chính sách giao đất cho HTX nông, lâm, ngư nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, nguyên nhân chủ yếu do địa phương không có quỹ đất hoặc không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất theo quy hoạch (hiện nay các địa phương đều không có quy hoạch đất dành riêng cho phát triển kinh tế tập thể); mặt khác, các HTX đã được giao đất nhưng chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất do thiếu thông tin về chính sách giao đất lâu dài cho HTX hoặc do quy trình và thủ tục phức tạp.
          Về chính sách ưu đãi thuế: Theo Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2013, HTX chỉ được hưởng mức thuế suất ưu đãi 10% cho phần thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp. Để hưởng ưu đãi, các HTX cần phải có hệ thống tài chính kế toán minh bạch rõ ràng. Tuy nhiên, hệ thống kế toán của nhiều HTX vẫn còn yếu kém, thì đây vẫn là vấn đề khó khăn cho các HTX trong việc hưởng ưu đãi từ chính sách giảm thuế TNDN.
          Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới, tổ chức lại  HTX: Theo Luật HTX năm 2012 đòi hỏi các HTX đang hoạt động phải đăng kí lại hoạt động. Tuy nhiên, các HTX lâm nghiệp còn gặp khó khăn trong chuyển đổi cho phù hợp với luật HTX năm 2012 do thiếu cán bộ hỗ trợ, tư vấn chuyển đổi; thiếu các văn bản hướng dẫn chuyển đổi thành tổ chức 2 bộ máy quản lí và điều hành; thiếu quy định về nguồn kinh phí, mức hỗ trợ cho chuyển đổi; gặp khó khăn trong việc đáp ứng các quy định về sản phẩm dịch vụ cung ứng ra bên ngoài, tỷ lệ vốn góp của thành viên…. Một số HTX tồn tại trên giấy tờ nhưng không hoạt động từ nhiều năm (thực tế là đã phá sản) nhưng gặp khó khăn trong vấn đề giải thể do HTX không thu hồi được các khoản nợ cũ của thành viên và khách hàng, không làm rõ được tài sản, đất đai, trang thiết bị của HTX trước đây.
          Về chính sách hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo: Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX mới đáp ứng được cho một số ít HTX, chủ yếu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ quản lý HTX. Công tác hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX về cơ bản chưa đáp ứng nhu cầu do nguồn kinh phí hạn chế cũng như nội dung và phương thức đào tạo chưa phù hợp.
          Về chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các HTX còn rất nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng (trung bình mỗi tỉnh chỉ hỗ trợ được 3-5 HTX/năm). Nội dung triển khai chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các HTX mới chỉ tập trung vào hỗ trợ các HTX tham gia hội trợ triển lãm, hội nghị giới thiệu sản phẩm, đối thoại… nhưng còn thiếu các cơ chế hỗ trợ HTX liên kết với doanh nghiệp để ổn định thị trường đầu ra cho sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ ứng dụng KHCN vào sản xuất và chế biến sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.
5. Giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển HTX trong lâm nghiệp
          Từ những khó khăn đang gặp phải trong thực tiễn của các HTX, bài báo này tổng hợp một số đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các HTX hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp như sau:
          Thứ nhất, hỗ trợ HTX lâm nghiệp được tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn vay ưu đãi trong và ngoài nước; đồng thời cho phép HTX có thể sử dụng tài sản của HTX sẽ được hình thành từ vốn vay để làm cơ sở thế chấp vay vốn từ ngân hàng thương mại. Các tài sản được hình thành từ vốn vay (hình thành tài sản trong tương lai) như: trang thiết bị phục vụ sản xuất, đất đai, rừng trồng, nhà xưởng, kho bãi ...
          Thứ hai, tiếp tục hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng lâm nghiệp cho các HTX lâm nghiệp để phục vụ các hoạt động trồng rừng, chăm sóc, khai thác, bảo vệ rừng theo các quy trình sản xuất lâm nghiệp bền vững để có chứng nhận chất lượng sản phẩm và có thể truy xuất nguồn gốc để phù hợp với các yêu cầu đặt ra của VPA/FLEGT trong thời gian tới.
          Thứ ba, thúc đẩy việc chuyển đổi, giải thể HTX lâm nghiệp hoạt động yếu kém thông qua việc xây dựng tài liệu hướng dẫn, trình tự, thủ tục thực hiện giải thể, đăng ký lại, tổ chức lại hoạt động HTX theo Luật HTX mới.
          Thứ tư, hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ HTX, quản lý HTX thông qua chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ; tập trung đào tạo nghiệp vụ về điều hành HTX, quản lí tài chính, phân tích thị trường, xây dựng phương án SXKD bền vững…
          Thứ năm, xây dựng cơ chế khuyến khích, hỗ trợ HTX lâm nghiệp phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất cho thành viên và cộng đồng dân cư bên ngoài (sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình mới); hỗ trợ kinh phí hoạt động trong giai đoạn đầu để HTX xây dựng thương hiệu, chứng nhận chất lượng sản phẩm của HTX, hỗ trợ HTX tham gia chuỗi liên kết giá trị (đặc biệt ưu tiên các hoạt động liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm).
          Thứ sáu, bố trí lồng ghép các nguồn kinh phí để hỗ trợ cho HTX in nhãn mác, bao bì nhằm thương mại hóa sản phẩm có chứng nhận; ưu tiên hỗ trợ HTX tham gia các chương trình quảng bá, hội chợ giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước.
          Thứ bảy, tăng cường tuyên truyền, khen thưởng các cá nhân, mô hình HTX lâm nghiệp điển hình để động viên phong trào phát triển HTX./.
Summary:
In Vietnam, cooperative models are being considered as an effective solution for organizing production management in forestry, because of low costs and simple procedures to build and operate the organization. The government has issued many preferential policies to support forestry cooperatives development. However, forest cooperatives still face many challenges, because many policies are still limited and do not meet the needs of forestry cooperatives in practice.
This article discusses the status of forestry cooperatives and experience in implementing policies to find out possible and urgent policy solutions to improve the quality and effectiveness of forest cooperatives in Vietnam in the future.
Key words: cooperative; forestry cooperative
 

KHUYẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ TRỒNG RỪNG PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BÃI THẢI NGÀNH THAN TẠI TỈNH QUẢNG NINH
2018-12-06 10:55:25

Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam là một đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo vệ môi trường, hoàn nguyên môi trường sau khai thác than, thể hiện qua việc tích cực triển khai thực hiện nhiều dự án đầu tư trồng rừng phục hồi môi trường trên bãi thải trong những năm gần đây. Hiện nay, có một bài toán đang đặt ra đối với Vinacomin là sự phù hợp của phương án đầu tư trồng rừng trên các bãi thải mỏ theo hướng trồng rừng phục hồi môi trường kết hợp lấy gỗ trụ mỏ phát triển kinh tế rừng tại Quảng Ninh.

Xem thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRONG LÂM NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
2018-12-06 10:32:34

Tại Việt Nam, các mô hình Hợp tác xã (HTX) đang được xem như là một giải pháp hữu hiệu để tổ chức quản lý sản xuất trong lĩnh vực lâm nghiệp, bởi vì chi phí thấp và thủ tục đơn giản để xây dựng và vận hành tổ chức. Chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thúc đẩy HTX lâm nghiệp phát triển. Tuy nhiên, phát triển HTX lâm nghiệp vẫn còn rất nhiều thách thức, bởi nhiều chính sách vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của các HTX lâm nghiệp trong thực tế.

Xem thêm

Khai thác phát triển rừng gắn với trang trại bền vững
2017-10-31 09:34:54

(Cổng ĐT HND) – Sáng nay (27/10), tại Hà Nội, Hội NDVN phối hợp với FAO tổ chức Hội nghị tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình Hỗ trợ trồng rừng và Trang trại (FFF) tại Việt Nam giai đoạn I (2015- 2017).

Xem thêm

Phú Thọ: Chương trình FFF tham quan, học tập tại Hòa Bình, Thái Nguyên, Hà Nội
2017-10-12 10:32:26

16:48 - 09/10/2017 (Cổng ĐT HND) - Từ ngày 5 - 7/10, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) tỉnh tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả tại 3 tỉnh, thành: Hòa Bình, Hà Nội, Thái Nguyên. Tham gia đoàn có các cán bộ, thúc đẩy viên cấp tỉnh, cấp huyện của Chương trình FFF, các thành viên của 2 Tổ hợp tác xã Quế Lâm, Chân Mộng huyện Đoan Hùng.

Xem thêm

Forest and Farm Facility in Viet Nam Synthesis 2016.
2017-10-03 15:34:35

The FFF Overall objective The small scaled farms and forest households, ethnic minority people have better life; their livelihood and income are improved and stably ensured from farm and forest sustainable management and production to contribute in poverty reduction.

Xem thêm

Producing organic cinnamon - a new direction for farmers in Dao Thinh commune, Tran Yen district, Yen Bai province
2017-10-03 15:33:11

09:11 - 27/04/2017 The Forest and Farm Facility (FFF) is implemented by Vietnam Farmers' Union (VNFU) in Yen Bai province. In recent years, as implementor of VNFU at provincial level, Yen Bai Farmers’ Union has carried out many activities of FFF on capacity building for farmers' members and FU staff; establishing and reorganizing collective groups and cooperatives; building up sustainable agro-forestry production models; building up linkage and cooperation relationship between enterprises with forest and

Xem thêm

Phóng sự ảnh FFF tham gia Hội chợ hàng Việt 2017 tại Hà Nội và tổ chức Hội thảo kết nối các THT, HTX với thị trường
2017-10-03 14:43:18

Phóng sự ảnh FFF tham gia Hội chợ hàng Việt 2017 tại Hà Nội và tổ chức Hội thảo kết nối các THT, HTX với thị trường 15:37 - 29/09/2017

Xem thêm

Hiệu quả từ Hội nghị bàn tròn cấp xã
2017-10-03 14:41:57

(Cổng ĐT HND)- Trong khuôn khổ thực hiện chương trình hỗ trợ rừng và trang trại FFF tại tỉnh Yên Bái do TW Hội Nông dân Việt Nam triển khai, nhờ hiệu quả từ Hội nghị bàn tròn cấp xã, UBND xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã giải quyết một số vướng mắc cho người dân.

Xem thêm

Cải thiện sinh kế và thu nhập cho nông dân trồng rừng: Cần tìm hướng đi đúng
2017-10-03 14:40:54

(Cổng ĐT HND) - Nhằm giúp các hộ gia đình sản xuất trang trại và rừng, đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn; cải thiện sinh kế và thu nhập, đảm bảo ổn định từ sản xuất trang trại và quản lý rừng bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, chiều nay (21/9), tại Hà Nội, chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) Trung ương Hội NDVN tổ chức Hội thảo kết nối các tổ chức sản xuất rừng và trang trại với thị trường.

Xem thêm

Yên Bái: Nông dân tăng lợi nhuận khi tham gia trồng rừng theo tiêu chuẩn bền vững
2017-10-03 14:39:39

NHÀ NÔNG CẦN BIẾTCT HỖ TRỢ RỪNG - TRANG TRẠI TIN MỚI NHẤT Hội ND tỉnh và công an tỉnh Thái Bình: Tăng cường phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 – 2021 Tiêu hủy 3.750 con lợn bơm thuốc an thần do dịch lở mồm long móng Thủ tục thiết lập khu chợ biên giới Việt - Trung Hội ND thành phố Hà Nội: Liên hoan tiếng hát cán bộ chuyên trách Yên Bái: Trồng bưởi Diễn giúp nông dân xóa đói nghèo Tôi đánh vợ là đúng hay sai Cảm phục anh nông dân bỏ ra 200 triệu đồng sửa đường cho dân đi Sản xuất lúa giống yên tâm đầu r

Xem thêm

“Lấy người học làm trung tâm” trong đào tạo nâng cao năng lực cho các THT/HTX thuộc Chương trình FFF
2017-10-03 14:38:22

16:23 - 11/08/2017 (Cổng ĐT HND)- Bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe một tổ trưởng THT trình bày bản kế hoạch kinh doanh rừng và trang trại với sự hỗ trợ của bản trình chiếu. Một cán bộ HND điều hành thành công hội nghị bàn tròn, thảo luận về các chính sách phát triển rừng và trang trại với Chính quyền và đại diện các cơ quan liên quan; hay một thành viên THT giới thiệu lưu loát về THT sản xuất và chế biến gỗ của mình...

Xem thêm

Phát huy lợi thế của Hội nông dân Việt Nam trong việc hỗ trợ các tổ chức sản xuất rừng và trang trại
2017-10-03 14:37:39

(Cổng ĐT Hội ND)- Qua 02 năm thực hiện Chương trình Hỗ trợ sản xuất rừng và trang trại (FFF), Hội ND đã phát huy những lợi thế hiện có của mình để chủ động thực hiện và thúc đẩy việc thực hiện các bước nhằm hỗ trợ Các tổ chức của người sản xuất rừng và trang trại (FFPO).

Xem thêm

Phóng sự ảnh về hoạt động của FFF Trung ương
2017-10-03 14:36:34

Phóng sự ảnh về hoạt động của FFF Trung ương

Xem thêm

FFF Yên Bái:Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân
2017-10-03 14:35:38

(Cổng ĐT HND)- Thực hiện chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai tại tỉnh Yên Bái. Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên nông dân; thành lập các tổ hợp tác, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững; kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông lâm nghiệp với hội viên, nông dân sản xuất rừng và trang trại.

Xem thêm

Bắc Kạn: Thành công nhờ hỗ trợ của FFF 16:47 - 18/07/2017
2017-10-03 14:33:56

(Cổng ĐT HND)- Sau 2 năm (từ 2015- 2016) triển khai thực hiện chương trình FFF tại tỉnh, Hội ND Bắc Kạn đã thành lập được 5 Tổ hợp tác sản xuất rừng và trang trại trên địa bàn xã Chu Hương và xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể. Điển hình như Tổ hợp tác trồng rừng Mạy Phấy, xã Chu Hương.

Xem thêm

Nông dân tham gia FFF: Thêm nhiều cơ hội từ rừng
2017-10-03 14:32:53

10:56 - 15/06/2017 (Cổng ĐT HND)- Sau thời gian Hội NDVN triển khai chương trình FFF tại Việt Nam đã thu được những kết quả bước đầu. Đã có thêm 9 Tổ hợp tác (THT) được thành lập, 996 hộ nông dân trồng rừng tham gia THT, các thành viên HTX đã sản xuất được các sản phẩm bán ra thị trường…

Xem thêm

Hội Nông dân- Cánh tay nối dài của FFF tại Việt Nam
2017-10-03 14:30:54

(Cổng ĐT HND)- Tại Việt Nam, Hội NDVN  là đơn vị  được Chương trình hỗ trợ rừng và Trang trại (FFF) lựa chọn là đối tác chính để thực hiện.

Xem thêm

Tổng quan về Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại
2017-10-03 14:29:14

(Cổng ĐT HND)- Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) là một chương trình gồm nhiều nhà tài trợ, nằm trong Phân ban Kinh tế, Chính sách và Sản phẩm rừng (FOE) thuộc Ban Lâm nghiệp của Tổ chức Nông Lương của Liên hợp quốc (FAO) và được quản lý bởi một cơ chế đối tác giữa FAO, Viện Quốc tế về Môi trường và Phát triển (IIED), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN).

Xem thêm

Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF): Nông dân đã biết liên kết, nâng cao giá trị hàng hóa
2017-10-03 14:27:45

(Cổng ĐT HND) - Chiều (08/4), tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lều Vũ Điều tiếp và làm việc với đoàn Đánh giá giữa kỳ Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại (FFF) tại Việt Nam do ông James K. Gasana làm trưởng đoàn.

Xem thêm

Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại đồng hành cùng người dân
2017-07-19 22:15:36

Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) được tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc tài trợ và do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì thực hiện. Sau 2 năm triển khai thực hiện tại tỉnh Bắc Kạn (từ năm 2015 đến 2016) đã thành lập được 5 Tổ hợp tác sản xuất rừng và trang trại trên địa bàn xã Chu Hương và xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể. Điển hình như Tổ hợp tác trồng rừng Mạy Phấy, xã Chu Hương.

Xem thêm

2 năm chương trình rừng và trang trại: Thu nhập của ND tăng 3-12%
2017-07-17 07:48:12

(Dân Việt) Đến nay, sau 2 năm thực hiện chương trình Rừng và Trang trại (FFF) tại Việt Nam, đã có 9 tổ hợp tác, hợp tác xã với 159 thành viên được hưởng lợi với 5 chuỗi sản phẩm gồm: Gỗ keo, gỗ mỡ, quế, hồi và chè được hình thành. Thu nhập bình quân của các Tổ hợp tác tăng từ 3 – 12%.

Xem thêm